Internationalisering

Internationalisering

  • Internationale instroom beperken
  • Betere zorg bieden aan Internationals
  • Ruimte creëren op de woningmarkt
  • Nadenken over een maximale vertegenwoordiging van internationale studenten in raden

Onze partij zet zich actief in voor een evenwichtig universitair klimaat waarin zowel internationale als Nederlandse studenten kunnen gedijen. Eén van onze kernpunten is het onderzoeken en implementeren van maatregelen om de instroom van internationale studenten in evenwicht te brengen met de behoeften van Nederlandse studenten. Er zijn diverse redenen waarom we dit standpunt ondersteunen. Ten eerste, het huidige beleid van het geven van voorrang aan internationale studenten bij huisvesting heeft tot gevolg dat Nederlandse studenten steeds beperktere toegang hebben tot woonruimte. Dit zorgt voor aanzienlijke druk op de al overbelaste huisvestingsmarkt en vermindert de kansen voor Nederlandse studenten om geschikte huisvesting te vinden. Het is cruciaal dat deze situatie wordt aangepakt om een eerlijke verdeling van huisvestingskansen te garanderen. Daarnaast willen we ruimte creëren op de universiteit voor Nederlandse studenten. Een evenwichtigere instroom van internationale studenten kan helpen om overvolle collegezalen te vermijden en Nederlandse studenten betere toegang te bieden tot de opleidingen van hun keuze. Dit draagt bij aan een betere onderwijservaring voor iedereen. Een ander belangrijk aspect van ons standpunt is de verbeterde begeleiding van internationale studenten bij het acclimatiseren. Een beperktere instroom kan de universiteit in staat stellen om effectievere oriëntatieprogramma's en ondersteuningsdiensten te bieden, wat de algehele ervaring van internationale studenten kan verbeteren. Ten slotte, het huidige aantal internationale studenten in verschillende universiteitsraden is naar verhouding oververtegenwoordigd. Het is essentieel dat de belangen van alle studenten evenwichtig worden vertegenwoordigd, en daarom pleiten we voor het nadenken over een betere studenten vertegenwoordiging in de raden. Dit zal zorgen voor een meer gelijkwaardige vertegenwoordiging van alle studenten in het besluitvormingsproces.